REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w szkoleniach technicznych organizowanych przez QL CONTROLS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kobielicach, ul. Rolna 4. (wyłącznego dystrybutora produktów marki SALUS na terenie Europy Środkowo-Wschodniej)
NIP: PL 638-180-68-25, REGON: 243111228, KRS: 0000440955.

Dane teleadresowe Organizatora:

strona z danymi kontaktowymi: www.salus-controls.pl/kontakt
strona internetowa: www.salus-controls.pl
e-mail: salus@salus-controls.pl

Kontakt ws. szkoleń:
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 8 – 16
Kontakt telefoniczny: +48 533 363 377
Zapisy na szkolenie: szkolenia.salus-controls.pl

§1. Postanowienia ogólne
1. Szkolenia adresowane są do osób fizycznych oraz do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie instalacji systemów sterowania ogrzewaniem.
2. Szkolenia odbywają się na terenie Polski pod adresem i w terminie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym szkolenia.
3. Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Szkolenia Organizatora są nieodpłatne, chyba że w informacji o danym szkoleniu wskazano wyraźnie cenę szkolenia.
5. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Działu Technicznego firmy QL CONTROLS SP. Z OO SP. K lub specjalistów firm zewnętrznych. Przy każdym szkoleniu znajduje się stosowna informacja.

§2. Warunki uczestnictwa
1. Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w szkoleniu musi przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: szkolenia.salus-controls.pl
2. Każde szkolenie ma ograniczoną liczbę miejsc. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc Uczestnik zostaje wpisany na listę rezerwową. W momencie pojawienia się wolnego miejsca na szkolenie, Uczestnik z listy rezerwowej zostanie poinformowany o możliwości odbycia szkolenia. O uczestnictwie w szkoleniu, decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe rezerwacji miejsca.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 4 dni przed planowaną datą szkolenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: szkolenia@salus-controls.pl
6. Uczestnik będzie na bieżąco informowany drogą elektroniczną o wszystkich zdarzeniach istotnych dla organizacji szkoleń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszających się Uczestników pod względem wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie tematyki kursu, a także odmowy zgody na uczestnictwo bez podania przyczyny. W przypadku braku zgody Organizatora na przyjęcie przedsiębiorcy na szkolenie, otrzyma on stosowne powiadomienie Drogą elektroniczną

§3. Własność intelektualna
1. Szkolenia oraz materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).
2. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
3. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych, chyba że jego działanie mieścić się będzie w granicach dozwolonych przez prawo.

§4. Dane osobowe
Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji szkolenia. Uczestnik może również podczas szkolenia, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz handlowych, w szczególności do przekazywania mu informacji o innych szkoleniach organizowanych przez QL Controls Sp. z o.o. Sp. K. Wyrażenie dobrowolnych zgód jest potwierdzone odpowiednimi klauzulami znajdującymi się w formularzu zgody zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest QL Controls sp. z o.o. Sp.K.

§5. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator uprawniony jest do rezygnacji z organizacji szkolenia w terminie do dnia poprzedzającego szkolenie w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 50% zaplanowanych miejsc oraz w przypadku innych zdarzeń losowych. Zaliczyć do nich można: chorobę prowadzącego, wprowadzenie istotnych ograniczeń w ruchu drogowym w rejonie planowanego szkolenia, znaczącą awarię techniczną w budynku szkolenia, inne działanie siły wyższej. Organizator poinformuje Uczestników o odwołaniu szkolenia telefonicznie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub/i miejsca szkolenia najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem. W takim przypadku Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni (telefonicznie lub drogą elektroniczną). Uczestnik ma możliwość podjęcia decyzji, czy będzie uczestniczył w szkoleniu o zmienionym terminie/miejscu, czy rezygnuje ze szkolenia. Bez poniesienia konsekwencji wymienionych w § 2 ust 5 – brakiem możliwości zapisania się na kolejne szkolenia organizowane przez QL Controls Sp. z o.o. Sp. K..
3. Organizator zastrzega, że w szkoleniu może uczestniczyć inna liczba uczestników niż wskazana w opisie szkolenia.
4. Okoliczności wskazane w ust. 1-3 powyżej, nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Organizatora W szczególności Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora zwrot poniesionych kosztów (np. z tytułu rezerwacji noclegu, kosztów przejazdu, itp.).
5. Dane do certyfikatu, który otrzymuje Uczestnik po szkoleniu pobierane są z formularza rejestracyjnego.

§6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin szkoleń wchodzi w życie w dniu 10.08.2018.
2. Zmiany Regulaminu szkoleń lub wprowadzenie nowego Regulaminu nie mogą naruszać praw Uczestników wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Właściwym w sprawie rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin szkoleń jest dostępny na stronie: szkolenia.salus-controls.pl

© 2018 - QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.