Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.pl, rodo@salus-controls.pl, kontaktowy: +48 32 700 74 53,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
• na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy na udział w szkoleniu,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
– optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora,
– marketingu bezpośredniego, w tym w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w celu wysyłania takich informacji,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratorach, jak również publikacji zdjęć ze szkolenia na stronach internetowych administratora oraz na profilu administratora na facebook’u – pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach,

3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, podmioty uczestniczące w organizacji lub przeprowadzaniu szkolenia, biuro rachunkowe administratora w przypadku odpłatnych szkoleń, operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawcy poczty e-mail administratora oraz kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku również hostingodawcy stron internetowych, administratorzy danych zamieszczanych na kontach administratora w ramach portali społecznościowych oraz osoby odwiedzające strony internetowe oraz konta na portalach społecznościowych administratora, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie optymalizacji finansowej działalności administratora,

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:

• w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy na udział w szkoleniu – przez 3 lata od odbycia szkolenia,

• w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

• w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

5. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

6. w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

7. w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód, w tym również zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8.przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9. podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy na udział w szkoleniu, może skutkować odmową jej zawarcia (umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu). W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

© 2018 - QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.